ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פסקי תשובה חלק א-ג
מחבר פיטרקובסקי, אברהם בן חנוך דוד
Title Piskei Teshuva Vols 1-3
Author Peitrekowski, Avraham
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרצג
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1933
Pages דפים 272
OCLC ID 233066652
ULI Entry NNL-001202483
Source מקור
Catalog Info 296.572(438)(090.4) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Poland - 20th (twentieth) century
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: missing page
desc: I was given "Pischei Teshuvos - Chelek Alef", and found that the first page of "Lehoros Nassan Chelef Alef" was not there (the beginning of siman Alef). Please email me the first page of the Teshuva kol tuv Zev Pomeranz
פסקי תשובה חלק א-ג - פיטרקובסקי, אברהם בן חנוך דוד