ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר כתר כהונה - חלק א
מחבר כץ, יצחק אברהם בן דב בריש
Title Keter kehunah Vol 1
Author Rifman, Dov Ber David ben Perets
מקום דפוס ברלין
שנת דפוס תרלו
Pub. Place Berlin
Pub. Date 1876
Pages דפים 128
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info כהנים -- הלכה
Description
תוכן
... ללמוד חוקם ומשפטם ... הנהוג בזה"ז ... ע"פ הלכה למעשה. גם טעמים ומנהגים ורמזים ... ע"פ הנגלה והנסתר כפי יד קט שכלי ... דוב בער דוד בן ... מו"ה פרץ זללה"ה ריפמאן איש ווילנא ... חלק [א]-ב. דפוס צבי איטצקאווסקי, הסכמות: ר' בצלאל ב"ר ישראל משה הכהן, ווילנא, כט מרחשון תרל"ה; - [חלק א] ר' שלמה ב"ר ישראל משה הכהן, ווילנא, כו מרחשון תרל"ה; - [חלק א] ר' שמעון סידאן, טירנוי באונגארן, יט אב תרל"ד; - [חלק א] ר' עזריאל ב"ר יהודה ליב הילדעסהיימער, בערלין, יט תמוז תרל"ה; - [חלק א] (בחלק ב, עמ' 68): ר' יצחק אלחנן [ספקטור], קאוונא, ז תשרי תרל"ז. - [חלק א] חלק א]: נשיאת כפים. ומתנות כהונה, הלא המה פדיון הבן, ובכור בהמה טהורה וטמאה, וחלה, וזרוע, ולחיים, והקיבה, וראשית הגז, וטומאה וטהרה. שנת תחל שנה ב'ב'ר'כ'ו'ת'ו' [תרל"ו]. 74 ,14 עמ'. [חלק א]: מתוך ההקדמה: עשיתי לו בגדי כהונה, שתי כתפות חוברות לו, חושן ... מקורו הערה ועוד חידושי דינים עם מלתא בטעמא ... האפוד, בו יבא טעמי המצוה. [חלק א]:עמ' 74: שו"ת. שאלתי את פי ... מהר"ע [עזריאל] הילדעסהיימער נ"י הגאב"ד דקהל עדת ישראל דבערלין [שתי שאלות. והשיב שתי תשובות]. חלק ב: ספר נזר הקדש, הוא חלק שני מן כתר כהונה. נקבצו ובאו בו זהירות הכהנים מטומאת מת ופסולי נשים. משובץ ... אבני שהם, ואבני מלואים. באבני שהם באים פוסקים ראשונים ואחרונים ... אבני מלואים ... לידע את שרשי המצוה ומקורה ... על פי פרד"ס. שנת ז'א'ת' ה'ב'ר'כ'ה' [תר"ם]. 68 ,16 עמ'. חלק ב: עמ' [4]-10: מכתבים. [מאת] חכמי ירושלים ... חכמי צרפת ... ענגלאנד ... אויסטערייך ... איטאליען ... אונגארן ... רוסיא ופולין ... אשכנז [המאשרים קבלת חלק א]. חלק ב:עמ' 13: הערות מהרב ... מהר"ש [שמעון] נ"י הורוויץ. בצלאל ב"ר ישראל משה הכהן יצחק אלחנן [ספקטור] עזריאל ב"ר יהודה ליב הילדעסהיימער שלמה ב"ר ישראל משה הכהן שמעון סידאן
No issues reported for this sefer
כתר כהונה - חלק א - כץ, יצחק אברהם בן דב בריש