ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מור וקציעה - חלק א
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title Mor u-ketsiah Vol 1
Author Emden, Jacob,
מקום דפוס אלטונה
שנת דפוס תקכא
Pub. Place Altona
Pub. Date 1761
Pages דפים 204
OCLC ID 233091070
ULI Entry NNL-001277610
Source מקור
Catalog Info 296.584 -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Aharonim, 1600 -.
Description
תוכן
מטור אורח חיים ... באור לספרי הטור [לר' יעקב ב"ר אשר] וב"י [ובית יוסף, לר' יוסף קארו]... עם הגהות ותקונים ... השגות ופלפולים בלשונות פוסקים ראשונים ובפסקי השלחן ערוך ... ואת אחרונים המסובין על השולחן ... לכוין את ההלכה ... הבאים ישרש יעקב (בן ... ר' צבי אשכנזי זצ"ל) ... חלק א דפוס המחבר [ר' יעקב עמדין], בשערים: ותהי ראשית מלאכתו בחודש ניסן שנת מ'ר' ו'ק'צ'י'ע'ה' [תקכ"א]. בדברי-סיום של המחבר (חלק ב, דף צז,א): "נשלם ... חבורי הלזה ראשית בכורי ... שנת דבר בע'ת'ו' [תע"ו]... והתחלתי להעלותו על מזבח הדפוס ... בשנת מ'ר' ו'ק'צ'י'ע'ה' ונמשך זמן ההדפסה שמנה שנים מעצלות הפועל הראשון. אולם בחלק שני הלז ... הקרה ה' לפני להדפיס במשך חצי שנה הקודמת הל' פסח בפרוס הפסח ... והל' חנוכה עתה קרוב ... לחנוכה שנת ת'צ'ל'ח' מלאכתי [תקכ"ח]... יחנני ... להוציא גם מו"ק על שאר חלקי הטורים". לא יצא יותר. חלק א: סדר היום (סימן א-רמ). [2], ב-סג, סז-סט, סט-קב [צ"ל: קג] דף. ספירת דפים משובשת. חלק א: דף עח,ב-פא,א: קונדרס ... מזיגת כוס יפה (שעור ... בכוס של ברכה). דף צ,א-צב,ב: לחם לשובע (בשעורי ברכות האכילה שלפניה ושלאחריה). חלק ב: סדר זמנים (סימן רמב-תרצז). צה, צז-צט דף. חלק ב: דף יב,א-יז,א: גדר ישוב א"י [ארץ ישראל]. חלק ב: דף פז-צז,א: לוח התקון והשמטות. לשני החלקים. חלק ב: דף צז,ב: ציור גבולי הארץ הקדושה [מפת ארץ ישראל במרכז והארצות מסביב]. חלק ב: דף צח-צט: שאלה ותשובה (בדין שעטנז) מהרב ... ר' (ישראל) משלם זלמן נר"ו, אב"ד דק"ק המבורג שבלונדן, בן המחבר. בשולי התשובה שני שירים: חלק ב: [1] מאת "המחבר אבי בעל התשובה". פותח: מה ברי יטריח עב מה בר בטני יפיץ ענן אורו חיל הצביא. חלק ב: [2] מאת "אחיו הצעיר מגיה התשובה ... אריה יהודה". פותח: מה נעמת לי אחי גבור בתורה לביא וליש. חלק ב: בהקדמת המחבר לחלק ב כלולים שני קונטרסים: [1] שלל של ביצים. חלק ב: [2] סיג לתורה. תשובות להשגות תלמידי ר' יהונתן אייבשיץ על דברי המחבר בספרו לחם שמים, חלק א, בדין ביצה שנולדה ביום טוב. "שלל של ביצים" בלא הכותרת ובלא "סיג לתורה" נדפס גם בלחם שמים, חלק ב, שיצא שם באותה שנה. בחלק מן הטפסים מסתיים החיבור בדף צז. עיין: י' רפאל: כתבי רבי יעקב עמדין - ארשת, ג (תשכ"א), עמ' 248, הערה 11. יוסף קארו יעקב ב"ר אשר צבי אשכנזי
issue: Problem with Specific Book
summary: author correction
מור וקציעה - חלק א - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776