ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מור וקציעה - חלק ב
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title Mor u-ketsiah Vol 2
Author Emden, Jacob,
מקום דפוס אלטונה
שנת דפוס תקכח
Pub. Place Altona
Pub. Date 1768
Pages דפים 196
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info טורים. אורח חיים
Description
תוכן
חלק ב: דף יב,א-יז,א: גדר ישוב א"י [ארץ ישראל]. חלק ב: דף פז-צז,א: לוח התקון והשמטות. לשני החלקים. חלק ב: דף צז,ב: ציור גבולי הארץ הקדושה [מפת ארץ ישראל במרכז והארצות מסביב]. חלק ב: דף צח-צט: שאלה ותשובה (בדין שעטנז) מהרב ... ר' (ישראל) משלם זלמן נר"ו, אב"ד דק"ק המבורג שבלונדן, בן המחבר. בשולי התשובה שני שירים: חלק ב: [1] מאת "המחבר אבי בעל התשובה". פותח: מה ברי יטריח עב מה בר בטני יפיץ ענן אורו חיל הצביא. חלק ב: [2] מאת "אחיו הצעיר מגיה התשובה ... אריה יהודה". פותח: מה נעמת לי אחי גבור בתורה לביא וליש. חלק ב: בהקדמת המחבר לחלק ב כלולים שני קונטרסים: [1] שלל של ביצים. חלק ב: [2] סיג לתורה. תשובות להשגות תלמידי ר' יהונתן אייבשיץ על דברי המחבר בספרו לחם שמים, חלק א, בדין ביצה שנולדה ביום טוב. "שלל של ביצים" בלא הכותרת ובלא "סיג לתורה" נדפס גם בלחם שמים, חלק ב, שיצא שם באותה שנה. בחלק מן הטפסים מסתיים החיבור בדף צז. עיין: י' רפאל: כתבי רבי יעקב עמדין - ארשת, ג (תשכ"א), עמ' 248, הערה 11. Additional Personal Name יוסף קארו
מור וקציעה - חלק ב - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776