ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פרי מגדים - אורח חיים
מחבר תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792
Title Peri megadim Vols 1-2
Author Teomim, Joseph ben Meir,
מקום דפוס פרנקפורט דאודר
שנת דפוס תקמו
Pub. Place Frankfurt on the Oder
Pub. Date 1786
Pages דפים 392
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info הלכה (מתחום ארח חיים)
Description
תוכן
והוא ביאור ... ופירוש ... על שולחן ערוך מטור אורח חיים ... יפרד ... לשני ראשים (חלק א-ב) שם האחד משבצות זהב פירוש ... על דברי ... [ר' דוד ב"ר שמואל הלוי] בעל הטורי זהב [הוא: מגן דוד] ז"ל ושם השני אשל אברהם מבאר כל דברי ... [ר' אברהם אבלי ב"ר חיים סג"ל מגומבין] בעל מגן אברהם ז"ל, גם כמה חידושי דינים משו"ת ראשונים ואחרונים מה שלא הובאו בפירושים הקודמים ולפעמים בא המחבר בארוכה בפלפול וסברא דרך שו"ת ... גם ... כל הפירושים והחיבורים שחוברו על הש"ע מטור אורח חיים אסף המחבר מכל דבריהם איזה מחודש דין היוצא מתוך דבריהם ... ונוסף לזה בכל הלכתא שם המחבר (פתיחה) פתח וביאור ... באורך כללים מחודשים ופלפול ... ובפרט בפתיחה כוללת בריש הספר [בחלק א] ... ומשפט הספר ... כמשפט ספר פרי מגדים על יורה דעה הנדפס כבר בק"ק ברלין שנת התקל"א[-תקל"ב, עם פנים השולחן ערוך. עיין: קארו, יוסף בן אפרים. ]... בכמה מעלות טובת ... גם סידר המחבר בכאן [בראש חלק א] שלשה סדרים בהנהגת או"ה [איסור והיתר] השואל עם הנשאל (שייכות לכאן וליורה דעה) ... וכללים קטנים לכל ד חלקי הש"ע וקצת שייכים לגפ"ת, אשר חיבר ... ר' יוסף נר"ו ... אשר כעת אב"ד ור"מ דק"ק פפד"א ומקדם היה מ"מ ומ"ץ בק"ק לבוב מח"ל [מחוץ לעיר] ממלא מקום אביו ... ר' מאיר ז"ל תואמים[!] שהיה מ"מ בק"ק לעוורטאב ובק"ק לבוב ומ"ץ שם ... נכד ... ר' שמואל תואמים[!] מפראג בן ... ר' יוסקי זצ"ל שהיה אב"ד בק"ק קראקא ... (חלק א- דפוס אלמנת גרילא, לכל חלק שני שערים. השער הראשון מקושט וקצר. בשער השני (דף [א] בחלק א, ודף [קעה] בחלק ב): בשנת י'ב'א' ד'ו'ד'י' ל'ג'נ'ו' ו'י'א'כ'ל' פ'ר'י' מ'ג'ד'י'ו' [תקמ"ו], ותהי התחלתו התקמ"ה. בשער הראשון: ותשלם המלאכה ביום ג ... כה שבט ... בשנת תקמ"ז. (חלק א: נקרא משבצות זהב). (חלק ב: נקר' אשל אברהם). דף [1,ב - 3] בחלק ב: אגרת [א-ג]. האגרת הראשונה כוללת בתוכה "מכתב ממלמד א[חד] ממלמדי הזמן ... לוי המלמד העני" והמחבר חותם אגרתו "המלמד העני" יוסף מקרי דרדקי מלבוב". האיגרת השנייה כוללת תשובה בענין "ברכת הריח" לפי סדר א"ב של שמות פירות, עשבים ופרחים. היא פותחת בדברי "העני לוי הנזכר" ומסיימת "והנה אני וחבירי על האגרת הזאת שמנו עינינו וחתמינו[!] שמינו שנינו העני לוי המלמד, העני יוסף מלמד". האגרת השלישית כתב המחבר לר' יום טוב חיים נר"ו "בעל בית ... של אנשי קהלתי". כוללת תשובה בשני סדרים לפי סדר "אלפא ביתא ... בדברי חידושים", שהמשכה נדפס בעמוד האחרון של חלק ב. וסופה נדפס מעבר לשער של חלק א. דף [קעה,ב]-קעח: אגרת [א]-ב, שכתב המחבר "להמלמד ... ר' עקיבא בנימין נר"ו יושב ... בעיר בר (באר) באקריינא". האיגרת הראשונה כוללת, יח סעיפים: פירושי לשון של פסוקים ותפילות. השנייה עוסקת ב"כמה ספיקות בלשון חז"ל", בשני סדרים לפי סדר א"ב. בראש האיגרת השנייה בא מכתבו של ר' עקיבה בנימין ובו השאלות. עם הסכמות (מעבר לשער הראשון של חלק א); ר' יוסף במוהרר"מ [משה] פנחס, פוזנן, יג תמוז תקמ"ב; (שמות המסכימים בלבד): ר' מרדכי זאב [אורנשטיין], לבוב; ר' צבי הירש ב"ר שמשון מייזלש, זאלקווא; ר' יעקב [היילפרין] מטרעבוולא, לבוב, שהועתקו מספר רב פנינים, פ"פ דאדר תקמ"ב (עיין: תאומים, מאיר בן יוסף. ); הסכמה חדשה (מעבר לשער הראשון של חלק ב): ר' דוד טעבלי [ב"ר נתן נטע] מבראד, ליסא, יג תמוז תקמ"ו. אברהם אבלי דוד ב"ר שמואל הלוי דוד טעבלי [ב"ר נתן נטע] יוסף במוהרר"מ [משה] פנחס יעקב [היילפרין] מרדכי זאב [אורנשטיין] עקיבה בנימין צבי הירש ב"ר שמשון מייזלש קארו, יוסף בן אפרים
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: הספר הוא ( בהתאם לעמוד ראשון )על יוד ולא אורח חיים כמצוין
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: טעות בפרטי הספר, רשום שזה פרי מגדים על אורח חיים ובדף השער אני רואה שזה על יורה דעה. יישר כח על כל האתר.
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: רשום שזה פרי מגדים על אורח חיים טעות זה על יורה דעה נא לתקן
issue: Problem with Specific Book
file: Information/Book do not match
issue: Problem with Specific Book
file: Information/Book do not match
pages: 1
פרי מגדים - אורח חיים - תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792