ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה. לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבד. וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול. אם עשאהו לעצמו כמו שבת חייב מיתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן. אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות. או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה. או שבת. או חדש דבר. מכין אותו ועונשין אותו. ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו נהרג:
עכו"ם שעוסק בתורה וכו'. שם א"ר יוחנן עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה לנו מורשה ולא להם וליחשבה גבי שבע מצות מ"ד מורשה מיגזל קא גזל לה מ"ד מאורסה דינו כנערה המאורסה דבסקילה, ומ"מ כיון שלא מנו אותה בהדיא בכלל שבע מצות אינו נהרג עליה. ומותבינן עלה מדתניא דאפי' עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככ"ג ומתרץ התם בשבע מצות דידהו: וכן עכו"ם ששבת וכו'. שם אמר ר"ל עכו"ם ששבת חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותו ואמר רבינא ואפילו שני בשבת ואקשינן וליחשבה בכלל שבע מצות כי קא חשיב שב ואל תעשה קום ועשה לא קא חשיב וכתב רש"י דלאו דוקא שני אלא ה"ה לשאר הימים אלא מנוחה בעלמא אסר להו שלא יתבטלו ממלאכה ע"כ. והנ"מ שקבע אותו יום לעצמו למנוחה אבל אם בטל ממלאכה במקרה לא מתחייב כאשר כתב רבינו ואצ"ל אם עשה מועד לעצמו וכו':