ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
English Audio
ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן. וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה כדי שיזכו לחיי העולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו. ונאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה. ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו. ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'. ויבואו כל הגוים לשומעו שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק וגרעון הוא חיי העולם הבא. אבל ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד:
ומפני זה נתאוו וכו' לימות המשיח וכו' מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה.
מק' הא גם בשלמה כתוב במלכים א' ג': הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. ואיך כתב הרמב"ם דמשיח יהיה בעל חכמה יתר משלמה. ובשם הגר"ח מבריסק מת' דהרמב"ם לשי' דכתב בפרק ב' ממגילה הלכה י"ח: כל ספרי הנביאים וכל הכתובין עתידין ליבטל לימות המשיח, א"כ גם מה שנאמר במלכים, יתבטל לימות המשיח, ולכן אף ששם נאמר ואחריך לא יקום כמוך, יתבטל ד"ז לימות המשיח, ושפיר יתכן שמשיח יהי' חכם יותר גדול משלמה, והדבר צ"ב. דנהי דיתבטל מכאן ולהבא, מ"מ לא יוכחש לימוהמ"ש, הנבואות שנאמרו קודם, וא"כ מכיון שנאמר בנבואה ואחריך לא יקום כמוך, ולא הוקבע זמן, א"כ היינו דלעולם לא יהי' כמוהו, ואם לימוהמ"ש יהי' א' כמוהו, הרי מוכחשת הנבואה למפרע. ובעיקר הקו' י"ל בפשטות, דבפסוק נאמר נתתי לך לב חכם ונבון וגו' ואחריך לא יקום כמוך, והיינו לא יהיה כמוהו חכם ונבון, דיהי' לו ב' הדרגות יחד באותה מידה כמו לשלמה, אבל חכם לחוד, יכול שפיר להיות אפי' גדול ממנו, וכן נבון לחוד, רק שיהי' לו אותה מידה של חכם ונבון, זה לא יקום אחריך, וא"כ שפיר כ' הרמב"ם דמשיח יהיה בעל חכמה יתר משלמה, דעל חכמה לחוד, יתכן שפיר יותר גדול ממנו, ופשוט.
ומש"כ הרמב"ם שמלך המשיח יהיה נביא גדול קרוב למשה.
נ"ב. עי' מס' ר"ה כא, ב, שיש פלוגתא בגמ' לגבי שלמה המלך בין רב לשמואל דחד אמר דבקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קם וכו', ע"ש. ולכאורה דברי הרמב"ם לגבי מלך המשיח שיהיה נביא גדול קרוב למשה, תלוי בהך פלוגתא אם במלכים קם כמשה, ואולי התם איירי לענין נ' שערי בינה, אבל לגבי נבואה, בודאי לכו"ע לא קם כמשה, ועי' במפרשי עין-יעקב, וצ"ע.
שם: וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, ועכ"מ, ועי' רמב"ם פי"ב ממלכים ה"א ובראב"ד, ובמגדל עוז שם. ועמש"כ לעיל פ"א מיסוה"ת ה"ט, יעו"ש.