ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
יסוד היסודות ועמוד החכמות. רמז בר"ת כאן שם הוי"ה ונראה שהרמב"ם מקדים שהאמונה שיש אלקים בעולם יסוד היסודות ועמוד החכמות, ולא פירש שיש בזה מצות עשה, שגם בלי המצוה כל אחד חייב להבין העיקר ויסוד שיש בורא שממציא כל נמצא, רק בהלכה ה' מוסיף שהקב"ה מנהיג העולם תמיד ומסבב הגלגל, ועל זה מסיים שידיעת דבר זה מצות עשה, ואם כן קודם, כל אחד מתבונן עד שמתברר לו שיש בורא עולם, ואחר כך מצווה מעיקרי הדת והאמונה להתבונן עוד עד שמתברר לו שבורא ית"ש מנהיג העולם בכל עת ורגע, ובזה מקיים המצות עשה אנכי ה' אלקיך.
והנה דעת בה"ג שאין אמונה במנין המצוות שזהו עיקר ויסוד, וברמב"ם נראה שמחלק בדרך שהבאנו ועיין רמב"ם ורמב"ן סה"מ מצוה א ובמפרשים שם.