ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
[שייך להלכה א, ו]
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכו'. וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ה' אלקיך. נ"ב כונתו לומר דדבור אנכי ה' אלקיך הוא בכלל התרי"ג מצות מדקאמר וידיעת דבר זה הוא מצות עשה שנאמר אנכי ה' אלקיך וכן בס' המצות לרבינו ז"ל מנאה בפירוש בכלל התרי"ג מצות וז"ל במצות עשה מצוה א' הוא הציווי אשר ציונו באמונת האלהות והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאים והוא אומרו אנכי ה"א ובסוף מס' מכות דף כ"ג אמרו תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני מהי קרא תורה צוה לנו משה ר"ל מנין תורה והקשו בגמ' תורה בגימטריא תרי"א הוי ותירצו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום הנה נתבאר לך שאנכי ה' מכלל תרי"ג מצות והוא ציווי בנאמנות האלהות כמו שביארנו עכ"ל.
וכן מבואר בס' החינוך בסדר יתרו וכן כתוב בס' החרדים פרק א' דף ט' ע"ב וכן הסכים עמו הרמב"ן ז"ל בפירושו על ס' המצות מצות עשה מ"א ובמצות לא תעשה מ"ח הביא ב' ראיות מהמכילתא כאשר יראה הרואה שם וסוף דבר כתב וז"ל א"כ דעת ברור הוא שדבור ראשון ראוי למנותו מצוה ראשונה והוא המצוה להאמין בעיקר ע"כ וכן כתב בפירושו על התורה בפרשת יתרו וז"ל אנכי ה' אלקיך הדבור הזה מצות עשה יעו"ש.
האמנם הרב הלכות גדולות ז"ל לא מנאה במנין המצות נראה דסובר דאנכי אינו מצות עשה בפני עצמו וראיתי למהראנ"ח בדרשותיו בסדר יתרו ובתשובת התשב"ץ ח"א סי' קל"ט דרצה לסייע להרב בה"ג ממ"ש בהוריות דף ח' דבי ר' ישמעאל תנא איזו היא מצוה שנאמרה בתחילה הוי אומר זו ע"ז והרי מפורש שמצוה ראשונה היא לא יהיה לך ולא אנכי ש"מ דאנכי אינו מן המנין כסברת הבה"ג ושוב דחה אותה דמהא לא אירייא די"ל דהא דאמרו בש"ס דע"ז היא מצוה שנאמרה בתחילה היינו ממצות לא תעשה דעליהן בא חיוב הקרבן היא מצוה ראשונה ואה"נ דאנכי נמי היא מצוה ראשונה ממ"ע יעו"ש באורך ועיין לה"ה מהר"י די ליאון ז"ל בס' מגילת אסתר בפי' על ס' המצות בשער א' מה שהאריך בזה עפ"י פירוש רש"י דפי' שם בסוגייא דהוריות יעו"ש.
ובהיותי עסוק בזה ראיתי לעמוד בהאי סוגיא דהוריות דהקשה להא דבי ר' ישמעאל דאמר דע"ז היא מצוה שנאמרה בתחילה הקשו והאמר מר עשר מצות נצטוו ישראל במרה קודם מתן תורה אלמא ע"ז לא נאמרה בתחילה ותירצו אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא ע"כ וקשה דאמאי דחו אותה בקנה רצוץ הא אפי' למ"ד עשר מצות נצטוו ישראל במרה אפ"ה ע"ז היא מצוה ראשונה מכל העשר כדאיתא התם בסנהדרין בפ' ד' מיתות דף נ"ו ע"ב דינין בני נח אפקוד והתניא עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקבלו עליהם ב"נ והוסיפו עליהן דינים ושבת וכבוד אב ואם דינים דכתיב וכו' ושקלו וטרו בש"ס ובסוף אמרו אלא אמר רבא האי תנא דבי מנשה היא דמפיק ד"ך ועייל ס"ך דתנא דבי מנשה ז' מצות נצטוו בני נח ע"ז וג"ע וש"ד וגזל ואבר מן החי וסירוס וכלאים ופירש"י האי תנא דברייתא דלעיל דקתני הוסיפו עליהן דינים דמשמע דב"נ לא נצטוו עליהן תנא דבי מנשה היא ע"כ הרי מבואר דתנא דברייתא דקתני עשר מצות נצטוו ישראל במרה הוא תנא דבי מנשה ותנא דבי מנשה מנה בתחילת הז' מצות של בני נח ע"ז שמע מינה דע"ז היא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל במרה וא"כ כשהקשה המקשן בהוריות להא דתנא דבי ר' ישמעאל דע"ז היא מצוה שנאמרה בתחילה מהאי ברייתא דעשר מצות היה לו להתרצן לתרץ ולומר דאפי' להך ברייתא דעשר מצות דהיה קודם מתן תורה אפ"ה מצות ע"ז נאמרה בתחילה כמ"ש וכ"ש לפירוש רש"י ז"ל דפי' איזו היא מצוה שנאמרה בתחילה הוי אומר זו ע"ז דכתיב בתחילת עשרת הדברות אנכי ולא יהיה לך דהיינו ע"ז על כרחך דליכא קושיא כלל דמצי למימר תנא דבי ר' ישמעאל דמ"ש בתחילה כונתו הוא בתחילת עשרת הדברות ואה"נ דיש מצות אחרות קודמות קודם מתן תורה הא מיהא נאמרה בתחילת עשרת הדברות כמו שכן כתב הרב באר שבע בסוגיין דהוריות וא"כ ממה נפשך ליכא קושיא אם נאמרה דכונתו הוא במתן תורה הרי נאמר בתחילת עשרת הדברות ואם נאמר דקאי למצוות דמרה הרי אפי' במרה נאמרה בתחילה כמ"ש ודוחק גדול לומר דהמקשן סובר כתנא דברייתא שם בע"א דחשיב ז' מצות בני נח דינים וברכת ה' וע"ז וכו' ושם לא נאמר ע"ז תחילה דכיון דבש"ס אסיק דהאי תנא דקתני עשר מצות הוא תנא דבי מנשה ותנא דבי מנשה קתני ע"ז תחילה ובכן ליכא למימר הכי.
ועיין להרב באר שבע ולהרב תאוה לעינים דהקשו דמאי פריך הש"ס והאמר מר והא איכא אמוראי טובא דדרשי בפ' ד' מיתות ויצו אלו ע"ז שהיא מצוה ראשונה א"כ ודאי על הסדר הזה נצטוו ישראל במרה יעו"ש. ולכאורה דבריהם תמוהים דהרי אתמר בהדייא בש"ס דתנא דבי מנשה לא דריש ויצו אלא כל חדא וחדא באפי נפשא וכבר עמד עליהם הרב שער יוסף ז"ל יעו"ש אלא דיש לעמוד על דברי הרב ז"ל ג"כ דכתב וז"ל איברא דהאי תנא דאמר עשר מצות וכו' ס"ל כתנא דבי מנשה דלא ס"ל ויצו וכו' ומאחר שכן פריך שפיר בסוגיין דמ"ד עשר מצות נצטוו ישראל במרה לא דריש ויצו אלו ע"ז וג"ע מותשחת נפקא ליה ולא מסיימא הי מנייהו נאמרה בתחילה וכו' יעו"ש ותמהני עליו איך כתב דלא מסיימא מלתא מאחר דתנא דבי מנשה בפירוש מנה ע"ז תחילה ואח"כ ג"ע ומאחר שכן אדרבא קושיית הש"ס ליתא דכיון דתנא דבי מנשה סבר דע"ז מצוה שנאמרה בתחילה לב"נ וא"כ אפי' דלא דריש ויצו אפ"ה ס"ל דע"ז היא ראשונה וליכא קושייא כלל ודברי הרבנים הללו עדיין תמוהים הם בעיני ודוק.