ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
יסוד וכו'. וכתב רבינו בספר המצות מצות עשה וז"ל מצוה ראשונה היא הציווי בהאמנת האלהות וכו' נתבאר שאנכי היא מכלל התרי"ג והרמב"ן הודה לו אלא שהביא לבעל הלכות גדולות שלא מנאה וכתב בעדו דהיינו טעמא כי קבלת המלכות ענין בפני עצמו ומצות הנגזרות ענין בפני עצמו ולדעת זה מ"ש במכות בתשובת השאלה תורה (תרי"ג) [תרי"א] הוו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום לומר שיש בדבור לא יהיה לך ב' מצוות לתרי"ג לא יהיה לך ולא תעשה לך וכו' כי עד כאן הדברות מפי הגבורה מובנות כאשר הם בלשון מדבר על עצמו וכו' אלו תוכן דבריו. והרב מגילת אסתר סייע לרבינו מההיא דהוריות דף ח' דאמר איזו היא מצוה שנאמרה בתחילה הוי אומר זו עבודת אלילים ופי' רש"י דכתיב בתחילת הדברות אנכי ולא יהיה לך דהיינו עבודת אלילים ע"כ ומדפירש רש"י כן נשמע דגם האמנה באלהים נאמרה והיא מצוה ראשונה מ"מ בו נכלל גם ענין עבודת אלילים ומי שאינו מאמין היינו כעובד עבודת אלילים אלו דבריו. ולא ידעתי מה זו סמיכה דליכא ראיה אלא מדברי רש"י ובה"ג אינו מפרש הכי ואדרבה מסוגיא זו היא ראיה לה"ג דקרי ליה לעבודת אלילים מצוה ראשונה ש"מ דאנכי אינה מצוה אלא היא ענין אחר וכן ראיתי למהראנ"ח סדר יתרו שהביא מסוגיא זאת סעד לסברת ה"ג, ושוב דחי לה דהתם לא קאי אלא (המ') [אמצוות] לא תעשה ואה"נ דאנכי היא מצות עשה ומן התימה עליו איך לא זכר שר מדברי רש"י לפרש דעתו ושוב ראיתי כן להתשב"ץ ח"א סי' קל"ט יעו"ש כדברי מהראנ"ח.
ומ"מ דעת רש"י שהזכיר אנכי ולא יהיה לך משום דס"ל כדעת רבינו דאנכי היא מצות עשה בפני עצמה אלא כיון דענין הך מצות עשה דהאמנת ה' ולא תעשה דלא יהיה לך הכל הוא ענין אחד שלא לעבוד עבודת אלילים אלא דאית בה עשה ולא תעשה וכ"כ רבינו בפירוש בהלכה ו' לקמן שפירש קאמרינן בש"ס שמצות עבודת אלילים היא תחילה והזכיר רש"י העשה ול"ת שיש בה ודברי אלה מבוררות יותר ממ"ש המגילת אסתר ומ"מ עדיין יש לצדד בדברי רש"י דס"ל כדעת הלכות גדולות דאנכי אינה מצוה אלא על דרך המכילתא שהביא הרמב"ן אנכי היא שקבלתם מלכותי קבלו גזרותי לא יהיה לך ונמצא דאנכי היא הצעה ללא יהיה לך ולכן כתב רש"י בתחילה תחילת עשרת הדברות אנכי ולא יהיה לך כלומר דמיד אחר אנכי כתיב לא יהיה לך שהיא מצוה ראשונה.
עוד כתב המגילת אסתר וז"ל ומ"ש עוד כי דעת בה"ג כי לא מנאו שאנכי הוא יסוד לא יגרע היות ג"כ מצוה להאמין ביסוד הזה עכ"ל ואין זו קושייא דכוונת הרב לומר דאין זה בכלל מנין המצוות כיון שהוא סוג אחר מופרד מכל המצוות שהיא הצעה לכל המצוות ואינה נמנית אף שמצוה להאמין ביסוד זה.
עוד כתב המגילת אסתר וז"ל ומ"ש עוד וכו' עד משלמות החשבון עכ"ל ולזה יש להשיב כי כל כונת התירוץ הוא לתרץ דאלו הכתובים מורים שהם דברי ה' מכח הלשון אשר הוצאתיך וכן על פני וא"כ ה"ה קרא דלא תשתחוה דסיים כי אנכי ה' אלהיך אל קנא והזכירו שנית וה"ה לשאר וכן ראיתי למהראנ"ח שם כשהעתיק דברי הרמב"ן בלשון קצר פירש דבריו כדפרשנו ועיין להראנ"ח שם גמגם בדבריו שנראה שהביא לעצמו סיוע לבעל הלכות גדולות מהמכילתא והמה דברי הרמב"ן.
עוד כתב המגילת אסתר להליץ בעד רבינו למה שהקשה הרמב"ן עליו שמנה בדבור לא יהיה לך ארבע מניעות לא יהיה לך לא תעשה לא תשתחוה לא תעבדם וא"כ יהיה מפי הגבורה ה' ומפי משה תר"ח וכו' וז"ל לא ידעתי איך יוצא זאת התולדה עד ולא כל פסוק לא יהיה לך יעו"ש ונראה דכוונת הרמב"ן הוא דמידי היינו טעמא דאנכי ולא יהיה לך אמר דהם מפי ה' משום דלשון אשר הוצאתיך וכן לשון על פני מורים כן וא"כ לשון כי אנכי ה' אלהיך אל קנא מורה ג"כ הכי דמה הפרש יש ביניהם.