ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'. נ"ב האי שם שכתב רבינו נראה דהכי פירושו לידע שיש שם בורא ברוך הוא שהוא מצוי ראשון וכו' וכן משמע מהחידושין שכתב והודיענו שבתחילה חייב אדם להאמין שיש שם אלוה מצוי וכו' ולפ"ז הוי מילת שם השין בצירי כמ"ש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ולא בקמץ וכן מ"ש בפ"ג מהל' תשובה בהל' ח', שלשה הם הנקראים אפיקורסים האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע וכו' הנהו נמי השין בצירי והיינו שאומר שאין שם הנבואה בעולם כלל וכן אין שם המדע וכו' פירוש שכופר בעיקר. אך מ"ש בפ"ה מהל' תענית הל' א' יש שם ימים וכו' אפשר דהתם השין בקמץ אמנם משמע מדברי מרן הכ"מ דכולהו השי"ן בקמץ והיא כפ"א רפה בלשון ישמעאל ולא ידענא אמאי לא פירש הכי דזה יותר קרוב בדברי רבינו, גם מ"ש ועוד יש לפרש פה מילת שם לומר שהוא יתברך נמצא בכל מקום וכו' לכאורה אינו מובן מנא ליה לפרש כן.
וראיתי להרב מרכבת המשנה שהביא משם מצאתי כתוב שהקשה על רבינו אחר שכפי דעת הפילוסופים אין לכנות שום שם לאלהות וכו' וכל שאין לו סוף אין מכנה לו שם עכ"ל משמע מדבריו שהבין דהאי שם שכתב רבינו השי"ן בצר"י וכמ"ש עד שהוקשה לו דזה כינוי הוא וכל שאין לו סוף וכו'. ונראה דבעיקר מה שהבין בדברי רבינו יפה כיוון אך לקושיא שהקשה לא איריא דהאי שם פירושו שם בורא כמ"ש ברוך שם כבוד וכו' וההיא וודאי לאו כינוי הוא וכמ"ש לעיל. והנה הרב הנזכר אחר שהביא משם מצאתי כתוב כתב הוא ז"ל ועיין במפרש שכתב שמילת שם פה היא כפ"א רפה בלשון ישמעאל ע"כ וכוונתו בזה לתרץ האי קושיא שהביא. וגם יש לתרץ ע"פ מה שסיים מרן ועוד י"ל וכו' שהוא יתברך נמצא בכל מקום וכו'. ולפ"ז האי שם לאו כינוי הוא אלא שם רמז שנמצא בכל מקום.