ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
תקופת ניסן היא השעה והחלק שתכנס בו השמש בראש מזל טלה. ותקופת תמוז היות השמש בראש מזל סרטן. ותקופת תשרי היות השמש בראש מזל מאזנים. ותקופת טבת היות השמש בראש מזל גדי. ותקופת ניסן היתה בשנה הראשונה של יצירה לפי חשבון זה קודם מולד ניסן בשבעה ימים ותשע שעות ותרמ"ב חלקים, סימנה ז"ט תרמ"ב:
ותקופת ניסן היתה בשנה הראשונה של יצירה וכו' סימנה ז' ט' תרמ"ב. דע שהלכה זו מיוסדת על הברייתא דמסכת ר"ה דף י"ב ע"א ת"ר חכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר ולתקופה כר' יהושע וכו' ע"כ, דסבר בניסן נברא העולם וכן כתבו התוס' בר"ה דף ח' ע"א בד"ה לתקופות וכו' וז"ל והא דקיימא לן וכו' דאין תקופת ניסן נופלת אלא בארבע רבעי יום היינו משום דהתם כולהו כר' יהושע דתניא בברייתא כוותיה עכ"ל, ר"ל ברייתא הנזכרת, דף י"ב ע"א ת"ר וכו', אע"ג דלענין מולדות הלבנה חשבינן מן ב"ה ר"ד כמו שמבואר לעיל פרק ששי הלכה ח' אבל לענין תקופות חשבינן מניסן כמו דאיתא בברייתא. ואגב גררה אבאר ז' ט' תרמ"ב בדרך קצרה כיצד המולד של יום הששי שנברא אדם היה ו' י"ד כמבואר לעיל פרק ששי הלכה ח', ואם תגרע ממולד זה ב' ד' תל"ח תמצא המולד ניסן שלפניו ברביעי ט' שעות תרמ"ב חלקים ומברייתא הנזכרת מבואר דלתקופה מניסן מונין כאלו היתה התקופה בתחלת ליל ארבעה דברביעי נתלו המאורות ולפ"ז תקופת תשרי של יישוב של אחריו היתה ביום ד' ט"ו שעות וקדמה תקופת תשרי של יישוב למולד יום אחד כ"ג שעות ונמצא דקדמה תקופת ניסן שלפניו למולד ז' ט' תרמ"ב והיינו כ"ג אדר דזהו שיעור הצירוף היתרון דשנות החמה של חצי שנה שהוא ה' י' תרמ"ב עם א' כ"ג, דאי לא תימא הכי אלא דאמרינן דלא קדמה תקופת ניסן שלפניו כי אם ט' תרמ"ב דהיינו דתקופה היתה בתחלת ליל רביעי שלשים יום באדר א"כ על כרחך צ"ל דתקופת תשרי של יישוב היתה ביום ד' ט"ו שעות אחר המולד ו' י"ד ולפי הצעה זו יהיה לנו בירור גמור שהתקופה של תשרי דיישוב היתה קודם המולד כנזכר וכן כתב המפרש וז"ל כבר העתיקו קדמונינו שתקופת תשרי שהיתה קודם מולד אדם הראשון היתה ג' שעות ביום ד' קודם מולד א"ה וכו' עכ"ל.