ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
ואסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו ואפילו שלא בפניו. והוא שיהיה השם פלאי שכל השומע ידע שהוא פלוני. ולא יזכיר שמו בפניו ואפילו לקרות לאחרים ששמם כשם רבו כדרך שעושה בשם אביו. אלא ישנה את שמם אפילו לאחר מותם. ולא יתן שלום לרבו או יחזיר לו שלום כדרך שנותנים לריעים ומחזירים זה לזה. אלא שוחה לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי. ואם נתן לו רבו שלום יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי:
ואסור לו לתלמיד לקרוא לרבו בשמו. הרב כ"מ הביא סוגייא דמסכת סנהדרין דף ק"ט וכתב ומקרא מסייעו דקאמר יהושע אדוני משה כלאם ע"כ, ומכאן קשה לי במ"ש הרב ש"ך סי' רמ"ב ס"ק כ"ד על מ"ש מור"ם אבל מותר לומר רבי פלוני ע"כ כתב נראה דוקא שלא בפניו וכן בדרכי משה שהוציא כן מרש"י דפ' חלק גבי אלישע מיירי שלא בפניו אבל בפניו אין להזכיר שמו כלל רק יש לקרותו רבי וכן נוהגים ע"כ, והא יהושע אמר למשה רבינו ע"ה אדוני משה כלאם אף בפניו וכן קשה על הרדב"ז בחדשות על לשונות הרמב"ם בסי' ל"ח דמבואר בדבריו כדברי הש"ך ז"ל.
והנה מ"ש רבינו בפרק ו' מהל' ממרים ה"ג ולא יקרא בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר אבא מרי לא קשיא דדוקא לאביו אינו צריך לקרוא בשמו דכשאומר אבא מרי ליכא לאיסתפוקי באחר כדי שיהא צריך לקרוא לו בשמו דהלא אב אחד לכולנו ולפיכך אסור לומר אבא מרי פלוני, אבל לרבו יכול להזכיר שמו באומרו רבי פלוני דאם אומר רבי לחוד לא ידיע על מי מרבותיו אומר דמסתמא יש לכל אדם חכמים רבים ויהושע כשאמר למשה רבינו אדוני משה ודאי שהיה עמו אהרן והזקנים ואם היה אומר אדוני סתם לא היה נודע עם מי מדבר הוכרח לומר אדוני משה.
שוב ראיתי להרב פר"ח בלקוטיו ליו"ד דף נ"ח ע"ג שהקשה להש"ך והניח בצ"ע, ועיין נמי להרב ברכי יוסף ביו"ד סי' רמ"ב ולהרב צרור החיים בהלכות תלמוד תורה בפרק ה' דף ב' דכתב ושמעתי מקשים דכפי מ"ש רבינו והוא שיהיה השם פלא וכו' מינה דכשאין השם פלא בפניו אסור שלא בפניו מותר וא"כ אמאי נענש גחזי כיון דשלא בפניו היה ואלישע אינו שם פלא. ותירץ וז"ל וי"ל דמה שנענש גחזי היה משום שהזכיר שמו ללא צורך שלא היה לו הכרח להזכירו וכו' יעו"ש.
וכפי דבריו ניחא מאי דהוה קשה לי מזה ימים במה שאמרו במס' גיטין דף י"ג ע"ב דאמר ר' דוסתאי אילו הרגו את דוסתאי מי יתן לינאי אבא בר כמותי וכן במסכת מעילה פרק קדשי מזבח דף י"ז ע"ב א"ל ר' שמעון אילו היה יוחאי אבא קיים יכולים אתם לומר תן בנך להריגה ובפסחים דף קי"ב ע"ב אני אומר ליוחאי אבא וכו' דכל אלו הזכירו שם אביהם על חשיבותם דהוו חשובים וגדולים ובירושלמי במסכת תענית דף ס"ח ע"ג תני ר' שמעון בן יוחאי אומר עקיבא רבי היה דורש דרך כוכב מיעקב ועוד שם עקיבא רבי היה דורש כה אמר ה' וכו' ועוד שם בסמוך אמר ר' יהודה ב"ר אלעאי ברוך רבי היה דורש הקול קול יעקב וכו'.
והרב אור יקרות בראש ספרו הקשה להרב פרשת דרכים דכתב בדרך ענוים בדף ל"ו ע"א גבי מ"ש בברכות ולא עוד אלא וכו' אני נמלך במפיבושת רבי וכו' תנא לא מפיבושת שמו וכו' דמאי איריא דרשא זו הכא וכו' וכתב דשמע מרבותיו עם מאי דאמרינן דאסור לאדם לקרוא לרבו בשמו והוקשה לתלמודא דהיכי קרא לרבו בשמו לזה תירץ דמפיבושת אינו שם העצם כי אם שם התואר והקשה להם דהא יהושע אמר למשה אדוני משה ותירץ דדוקא כשמזכיר התואר מקודם כגון אדוני משה אבל לומר פלוני מורי אסור והקשה הרב מהך דגיטין שהבאתי לעיל ונראה לישב דמה שכתב כן הוא בפניו דוקא דומה להך דדוד המלך ע"ה דהיה לומר לו מפיבושת רבי יפה דנתי וכו' ובזה יתיישב נמי מה שיש להקשות ממ"ש בפ"ק וא"ר אבהו שאלו לשלמה בן דוד עד היכן כוחה של צדקה א"ל בואו וראה מה שפירש דוד אבא פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד וכו' וכן כמה פסוקים במלכים א' פרק ב' על כסא דוד ופסוק כ"ו לפני דוד אבי וכהנה רבות.